PONDOK PESANTREN AL  FACHRIYAH

 

Pondok Pesantren AI Fachriyah menyelenggarakan 2 (dua) Program Pendidikan lImu Syari’at Islam, yaitu Program Menghafal Al Qur’an dan Program Halaqoh Ilmu Syari’at Islam.

 

Program Menghafal Al Qur’an dalam jangka waktu 3-4 tahun dengan pembelajaran tajwid dan qowaid membaca Al Qur’an lainnya dengan sanad yang sambung menyambung kepada para Qurra’ hingga bersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

 

Program Halaqoh lImu Syari’at Islam, yaitu Madrasah lbtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dengan kurikulum sebagai berikut:

 

• MADRASAH IBTIDAIYAH

 

Jangka waktu selama 1 tahun, dan rerdapat 4 halaqoh/kelas :

 1. Halaqoh Dzakhiroh

Jangka waktu selama 3 bulan, berikur Mata Pelajaran dan kitab yang di kaji :

 • Mata Pelajaran Hadist : Muhtar Al Hadist
 • Mata Pelajaran AI Qur’an : Qiroatul Qur’an dan menghafal Surat AdDhuha s.d. Surat An Nass
 • Mata Pelajaran Figh : Dzakhiroh Musyarofah
 • Mata Pelajaran Nahwu : Assab’atu Durus
 • Mata Pelajaran Bahasa Arab: Durus ‘Arabiyah dan  hafalan 200 mufrodat

 

 1. Halaqoh Risalah

Jangka waktu selama 3 bulan, berikut Mata Pelajaran dan kitab yang di kaji :

 • Mata Pelajaran Hadist : Nurullman
 • Mata Pelajaran Ai Qur’an : Hafalan Surat ‘AmmaYatasa’alun s.d. Surat AdDhuha
 • Mata Pelajaran Figh : Risalatul Jami’ah
 • Mata Pelajaran Aqidah : Aqidatul ‘Awam
 • Mata Pelajaran Siroh : Khulasoh Nurul Yaqin I
 • Mata Pelajaran Nahwu : Jurumiyah
 • Mata Pelajaran Bahasa Arab: Durus Arabiyah danhafalan 200 mufrodat

 

 1. Halaqoh Safinah

Jangka waktu selama 3 bulan, berikut Mata Pelajaran   dan kitab yang di kaji :

 • Mata Pelajaran Hadist : Arbain Nawawi
 • Mata Pelajaran AI Qur’an: Hafalan Setengah Pertama Juz 29
 • Mata Pelajaran Tafsir: Tafsir Jalalain dari SuratAdDhuha s.d. Surat An Nass
 • Mata Pelajaran Figh : Safinah Najah
 • Mata Pelajaran Aqidah : Durus Tauhid
 • Mata Pelajaran Siroh : Khulasoh Nurul Yaqin II
 • Mata Pelajaran Nahwu : Jurumiyah
 • Mata Pelajaran Bahasa Arab: Durus Arabiyah danhafalan 200 mufrodat

 

 1. Halaqoh Muhtashor

Jangka waktu selama 3 bulan, berikut Mata Pelajaran dan kitab yang di kaji :

 • Mata Pelajaran Hadist : Baiquniyah
 • Mata Pelajaran AI Qur’an: Hafalan Setengah Terakhir   Juz 29
 • Mata Pelajaran Tafsir: Tafsir Jalalain dari Surat’Amma s.d. Surat AdDhuha
 • Mata Pelajaran Figh : Mukhtashor Latif
 • Mata Pelajaran Ushul Figh : Qowaid Asasiyah
 • Mata Pelajaran Aqidah : Aqidatullslam
 • Mata Pelajaran Siroh : Khulasoh Nurul Yaqin III
 • Mata Pelajaran Nahwu : Jurumiyah
 • Mata Pelajaran Bahasa Arab: Durus Arabiyah danhafalan 200 mufrodat

 

 

 • MADRASAH TSANAWlYAH

Jangka Waktu selama 1 tahun, dan terdapat 2 halaqoh/kelas:

 1. Halaqoh Zubad

Jangka waktu selama 6 bulan, berikut Mata Pelajaran dan kitab yang di kaji :

 • Mata Pelajaran Hadist Muhtashor Riyadus Sholihin    (setengah pertama)
 • Mata Pelajaran Musrholah Hadist : Manhalul Latif
 • Mata Pelajaran AI Qur’an: Hafalan Surat Kafhi. Al   Waqi’ah. Ad Dhukhon
 • Mata Pelajaran Tafsir: T afsir Jalalain dad SUrar AIMulk s.d. Surat Nuh
 • Mata Pelajaran Figh : Sofwatu Zubad
 • Mata Pelajaran Ushul Figh : Qowaid Asasiah
 • Mata Pelajaran Aqidah : Jawharah T auhid
 • Mata Pelajaran Siroh : Ad Dahlaniyah
 • Mata Pelajaran Nahwu : Mutammimah
 • Mata Pelajaran Bahasa Arab: Durus Arabiyah danhafalan 200 mufrodat

 

 1. Halaqoh Yaquth

Jangka waktu selama 6 bulan. berikut Mata Pelajaran dan kitab yang di kaji :

 • Mata Pelajaran Hadist Muhtashor Riyadus Sholihin  (setengah Kedua)
 • Mata Pelajaran Mustholah Hadist Nazhatun Nadzor
 • Mata PeJajaran Al Qur’an: Hafalan Surat Yaasiin,  As Sajdah, AI Jum’ah, Al Munafiqun
 • Mata Pelajaran Tafsir: Tafsir Jalalain dari Surat AIMuzamil s.d. Slaat AI Mursalat
 • Mata Pelajaran Figh : Yaquth An Nafis
 • Mata Peiajaran Ushul Figh : Nadzom Waroqot
 • Mata Pelajaran Aqidah ; Jawharut T auhid
 • Mara Pelajaran Siroh : Ad Dahlaniyah
 • Mara Pelajaran Nahwu: Mutammimah
 • Mara Pelajaran Bahasa Arab: Durus Arabiyah dan  hafalan 200mufrodat