Rauha Majlis Wakaf Habib Salim Jindan ( November 2016)

2016-11-26 HABIB AHMAD NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_wakaf_habib_salim_jindan/2016/2016-11-26_habib_ahmad_bin_novel_jindan_almuhtarminalanwarfishohbatilakhyar.mp3 Download   2016-11-19 HABIB AHMAD NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_wakaf_habib_salim_jindan/2016/2016-11-19_habib_ahmad_bin_novel_jindan_almuhtarminalanwarfishohbatilakhyar.mp3 Download   2016-11-12 HABIB AHMAD NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_wakaf_habib_salim_jindan/2016/2016-11-12_habib_ahmad_bin_novel_jindan_almuhtarminalanwarfishohbatilakhyar.mp3 Download  

Majlis Ta’lim Al Habib Ali Al Habsyi Kwitang ( November 2016 )

2016-11-27 CERAMAH HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_kwitang/2016/2016-11-27_habib_ahmad_bin_novel_jindan_bab_jihad.mp3 Download   2016-11-13 CERAMAH HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_kwitang/2016/2016-11-13_habib_ahmad_bin_novel_jindan_bab_jihad.mp3 Download   2016-11-06 CERAMAH HABIB JINDAN BIN NOVEL JINDAN BAB JIHAD http://audio.alfachriyah.org/majelis_kwitang/2016/2016-11-06_habib_jindan_bin_novel_jindan_bab_jihad.mp3 Download